Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Saravana Bhava Enum

3:44 PM Posted by Vijayasri


Song: Saravana Bhava Enum
Ragam: ShanmugaPriya
Thalam: Aadi
Composer: Papanasam Sivam
Diety: Lord Muruga

Pallavi
SaravaNabavayenum thiruman-thiram thanai sathaa jabien n-aavE (Om saravaNabava...)

Anupallavi
puRam eriththa paraman n-eRRi kaNNil uthiththa
bOtha SvarUpan poRpaatham thanai paNin-thu (saravaNabava)

CharaNam
maNmisai kitan-thuzal piRavi piniyai thIrkkum
maayai akala pErinpa n-eRiyil sErkkum
thanmathi n-ikarkuzal karuNai n-ilavumizum
saNmukapriya Sataakshara paavanaa(saravaNabava)

1 comments:

  1. Sri said...

    Please provide notatons for this song also. will appreciate your help.

Post a Comment

Please share your comments