Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Bhavayami Gopalam

9:39 PM Posted by Vijayasri


Song : Bhavayami Gopalam
Raagam: Yamunaa kalyaaNi
65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

Thalam: Kanda Chappu
Composer: Annamacharya

Pallavi
bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam
tatpadam chintayEham sadA (bhavayami)

Charanam 1
ghaTi ghaTita mEkhalA
kacitamaNi khaNDikA
paTala nina dEna viprAjamAnam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam
chaTula naTanA samujvala vilAsam (Bhavayami)

Charanam 2

niratakara kalita navanItam brahmAdi
sura nikara bhAvanA shObhita padam
tiruvEnkaTAchala stitam anupam harim
parama puruSham gOpAlabAlam ( Bhavayami)

Hear Bhavayami Gopalam Song by M.S.Subbulakshmi amma Below :Bhavayami Gopalam ...


watch a video of Bhavayami with MSS voice.

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments