Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Ramachandram Bhavayami

4:01 PM Posted by Vijayasri


Song : Raamachandram bhavayami
Raagam: vasantha
17 sUryakAntam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S
Taalam: roopakam
Composer: MuttuswAmi DIkshitar
Language: Sanskrit

pallavi
rAmacandram bhAvayAmi raghukulatilakam upEndram

anupallavi
bhUmijAnAyakam bhuktimuktidAyakam
nAmakIrtanatArakam naravaram gatamAyikam

Charanam
sAkEtanagarE nivasantam sAmrAjyaprada hanumantam
rAkEnduvadanam bhagavantam ramaNIya kalyANa guNavantam

Madyama kalam
kAkustham dhImantam kamalAkSam shrImantam
nAgEshanutamanantam naraguruguha viharantam


0 comments:

Post a Comment

Please share your comments