Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

kodubega divyamathi saraswati

3:43 PM Posted by Vijayasri


Song : koDubEga divyamati

Raagam: saraswati

64 vaachaspati janya

Aa: S R2 M2 P D2 S
Av: S N2 D2 P M2 R2 S

Pallavi
koDu bEga divyamati sarasvati (koDu)

Anupallavi

mrda harihaya mukharodayaLe ninnaya aDigaLi eraguve amma brmmana rANi (koDu)

Charanam 1

indirA ramaNana hiriya sosayu nInu bandenna vadanadi nindu nAmava nudise (koDu)

Charanam 2

akhila vidyAbhimAni ajana pattadarANi sukhavittu pAlise sujana shirOmaNi (koDu)

CharaNam 3

patita pAvane nI gatiyendu nambidE satata purandara viThalana tOrE (koDu)

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments