Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Nagendra haraya - Shiva Panchakshara sloka

6:43 PM Posted by Vijayasri


Sri Shiva Panchakshara Strotram is a sloka on Lord Shiva composed by Jagatguru Adi Shankaracharya.

nagendra-haraya trilochanaya
bhasmanga-ragaya maheshvaraya
nityaya suddhaya digambaraya
tasmai “na” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

madakini-salila-chandana-charcitaya
nandishvara-pramatha-natha-maheshvaraya
mandara-mukhya-bahu-pushpa-supujitaya
tasmai “ma” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

shivaya gauri-vadanbja-vrnda
suryaya dakshadhvara-nashakaya
sri nila-kanthaya vrsa-dhvajaya
tasmai “si” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

vasistha-kumbhobhdava-gautamarya
munindra-devarchita-sekharaya
chandrarka-vaishvanara-lochanaya
tasmai “va” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

yaksha-svrarupaya jatadharaya
pinaka-hastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai “ya” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

panchaksaram idam punyam yah pathet-shiva-sannidhau
shiva-loka-mavapnoti shivena saha modate

Below is a video of M.S.Subbulakshmi amma rendering the Shiva Panchakshara stotram.

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments