Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Santana gopalakrishnam upasmahe

7:38 PM Posted by Vijayasri


Song : santana gopala krishnam
rAgam : Kamas
talam : Adi
Composer :Muthuswamy Dikshitar

pallavi
santAna gOpAla kRishNaM upAsmahE SrI

anupallavi
santAna saubhAgya vitaraNa nipuNa-taraM
(madhyama kAla sAhityam)
santataM sadguru guha sannutaM sArasa karam

CharaNam
SrI rukmiNI satya bhAmA samEtaM
arjuna prEmAspadaM ASrita jana phaladam
(madhyama kAla sAhityam)
nartana muraLI dharaM nata Suka sanaka nAradaM
nIrajAsanAdi nutaM nIla mEgha jita gAtram

Bombay Jayashri rendering this dikshitar krithi 'santhana gopalakrishnam' set on Kamas raagam.

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments