Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

varasiva balam - nottuswaram

9:44 PM Posted by Vijayasri


'varasiva baalam' is a nottuswram composed by Dikshitar.

raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: chatushra Eka talam
Composer: MutHuswaamY Dikshitar
Language: Sanskrit

G M G M D , P , G, P,M,R,
varashiva bAlam vallIlOlam

M,G, S, S, G M G M D ,P,
vandE nandam hariharamOdam

G, P, M, R, S G SG S , S ,
hamsAnandam hasasamukham

N S N S G, R, N ,R, S D
guruguha rUpam guptAkAram

S , N , P , P, N , S, N, S, G, R,
gOrakSantam surapatisEnam

N , R, S, D, P D P D S , , ,
subrahmaNyam suravinutam

(Sing varashiva balam stop with hasasa mukham)

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments