Free Music Production Video Tutorials

↑ Grab this Headline Animator

Namami Vigna Vinayaka

1:48 PM Posted by Vijayasri


Song: namaami vighna vinaayaka
Ragam: hamsadwani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 P N3 S
Av: S N3 P G3 R2 S

TaaLam: aadi, tishra
Composer: Krishnaswaamy Ayya
Language: Sanskrit

Pallavi

namAmi vighna vinAyaka nata shrI krSNa paripAlaka
(namAmi)

Anupallavi

umA suguNa kumAra sukumAra kumAra sOdara
(namAmi)

Charanam
gaNAdhipa krpAmbu dhara kalA lasita shEkhara
phaNAdhara patIndra vAgatIta bhAvu gOtkara

kSaNAshrta phalApti kara SaDAnana sukhAkara
sanAtana surAbhImata janAvana krtAdhara
(namAmi)

0 comments:

Post a Comment

Please share your comments